Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy.

ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELEM w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzi się na koncie "Pozostałe rozrachunki". Na koncie tym ujmuje się wszelkiego rodzaju rozliczenia z właścicielem jednostki takie jak np.: opłacane z firmowego rachunku bankowego zaliczki na podatek dochodowy właściciela, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wydatki na podróże służbowe, pożyczki, zakupy materiałów, czy też wydatki na prywatne potrzeby właściciela.
NA DZIEŃ BILANSOWY ... rozrachunki o charakterze przejściowym, które zostaną w najbliższej przyszłości rozliczone (np. zaliczki na poczet podróży służbowej) ujmuje się w bilansie w zależności od salda, tj.: w pozycji "Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek", lub w pozycji "Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek".
Rozrachunki o charakterze trwałych zmniejszeń (wycofanie środków pieniężnych z przedsiębiorstwa osoby fizycznej) lub zwiększeń kapitału, rozlicza się na koniec roku obrotowego z kapitałem podstawowym.
Na podstawie gofin.pl

kontakt


Zadzwoń lub zostaw numer do Siebie, a nasz doradca skontaktuje się Tobą.

Siedziba

43-100 Tychy, ul.Cienista 15
tel/fax: +48 32 748 98 99
edis@edis.net.pl

Oddział

40-017 Katowice, ul.Graniczna 25a/1
tel/fax: +48 32 749 66 68

EDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 83160,
kapitał zakładowy 50 000.00 PLN,
NIP 6462534242, Regon 277691802,
VW Bank Polska SA 14213000042001022918960001

Napisz do nas